Algemene Verkoopsvoorwaarden Online Academy van Sara Verhelst

 

Knokke-Heist, Juli 2020

 

Deze Algemene voorwaarden, zoals van tijd tot tijd aangepast, zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten die Sara Verhelst, Kragendijk 45, 8300 Knokke-Heist, ingeschreven in het KBO en BTW register met nummer BE0638 982 154, tel +32 478 96 81 22, e-mail [email protected], aanbiedt via academy.saraverhelst.be en zijn van toepassing in aanvulling op de algemene voorwaarden die te vinden zijn op saraverhelst.be

Deze Voorwaarden vernietigen en vervangen alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van de overeenkomst tussen partijen (Sara Verhelst en de Klant) zouden voorafgaan.

 

1. Toepassing

1.1. De voorwaarden zijn van toepassing wanneer een cursus of trainingspakket (online of in persoon - hierna ‘de diensten’) wordt geboekt of een bestelling van materiaal of digitale producten via de webshop (hierna ‘de producten’) van Sara Verhelst wordt geplaatst door een bezoeker van deze site (hierna genoemd ‘de Klant’).

1.2. Bij het bestellen van een dienst of product via de website of de webshop van Sara Verhelst, moet de Klant deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waardoor hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden met uitsluiting van alle andere voorwaarden. De aanvaarding van de Voorwaarden wordt tevens afgeleid uit de normale uitvoering van de diensten door Sara Verhelst.

1.3. Sara Verhelst behoudt zich het recht voor om, op eender welk tijdstip, de algemene voorwaarden te wijzigen of te schrappen en dit zonder dat enige voorafgaande kennisgeving noodzakelijk is. Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.

 1.4. Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

1.5. De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft. Door het plaatsen van een bestelling of boeken van een dienst via de website, bevestigt de Klant een natuurlijk persoon te zijn, handelingsbekwaam en minstens 18 jaar oud. Sara Verhelst draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor bestellingen door personen of entiteiten die niet aan deze criteria voldoen of voor foutieve gegevens vermelding door de Klant.

 

2. Totstandkoming van de overeenkomst en bestelproces

2.1. Commerciële documenten en aanbiedingen scheppen geen verbintenissen in hoofde van Sara Verhelst.

2.2. De overeenkomst tussen Sara Verhelst en de Klant komt slechts tot stand op het ogenblik dat de bestelling van producten of diensten geplaatst door de invulling van het inschrijvingsformulier door de Klant, gevalideerd wordt met een bevestiging die per e-mail verstuurd wordt door Sara Verhelst. De bevestiging wordt naar het door de Klant opgegeven e-mailadres verstuurd. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om erop toe te zien dat de berichten niet in de spamfolder terecht komen.

Voor de bestelling van producten, is een bevestiging pas mogelijk na aanvaarding van de Algemene Voorwaarden en volledige betaling van de bestelde producten door de Klant. Sara Verhelst blijft eigenaar van alle producten tot op het ogenblik van volledige betaling.

2.3. Bestellingen zijn niet bindend voor Sara Verhelst zolang deze, na het doorlopen van het bestelproces niet per e-mail of enige ander passend communicatiemiddel zijn bevestigd.

 

3. Prijzen

De op de webshop aangegeven verkoopprijzen voor diensten en producten op datum van de bestelling, zijn de van toepassing zijnde prijzen. De prijzen worden tevens vermeld in het overzicht van de bestelling. Deze prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn

inclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Na betaling ontvangt de Klant een factuur.

 

4. Online betalen

4.1. De betaling vindt plaats direct na de bestelling. Sara Verhelst biedt verschillende manieren aan om op een veilige wijze de online bestellingen elektronisch te betalen via het betalingssysteem en de betalingsvoorwaarden van betalingsprovider Molly. Middels het plaatsen van een bestelling en betaling via de webshop van Sara Verhelst verklaart de Klant tevens kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van de betalingsprovider en aanvaardt hij erdoor gebonden te zijn.

4.2. Geen enkele bestelling wordt gevalideerd zonder voorafgaand de overeenstemmende betaling te ontvangen.

 

5. Levering

Producten en diensten besteld via de webshop worden pas ter beschikking gesteld na ontvangst van de betaling.

 

6. Aansprakelijkheid, vrijwaringen, overmacht en uitsluitingen

6.1. Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door Sara Verhelst krachtens deze algemene voorwaarden, is de aansprakelijkheid van Sara Verhelst beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.

6.2. Sara Verhelst doet een uiterste inspanning om ervoor te zorgen dat de website en de webshop 7 dagen per week, 24 uur per dag toegankelijk en beschikbaar zijn. Het is echter mogelijk dat door onderhoud, website of netwerk updates of door andere oorzaken of onderbrekingen buiten de schuld van Sara Verhelst, toegang tot de site onderbroken wordt. Sara Verhelst kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen of schade als gevolg van dergelijke onderbrekingen. Evenmin is zij aansprakelijk voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door het gebruik van de website of de webshop, de mogelijkheid om een online bestelling te plaatsen, noch door een andere daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid, bijvoorbeeld (niet limitatief) ingevolge een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout aan het product. Sara Verhelst heeft tevens geen enkele persoonlijke informatieplicht voor online bestellingen.

6.3. Sara Verhelst is niet aansprakelijk voor enige materiële, lichamelijke of psychische schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade, die de Klant en/of zijn aangestelden lijden om welke reden ook, hieronder begrepen (niet limitatief) een tekortkoming, nalatigheid, fout of zware fout van haar of haar aangestelden of leveranciers.

6.4. De inhoud van de online producten is complementair aan therapie. Het is geen vervanging voor therapie of andere medische behandeling of diagnose. Neem contact op met jou arts met de vraag of introspectie en bewustzijnsverruiming op dit moment geschikt is voor jou. 

6.5. Tenslotte kan Sara Verhelst niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de overeenkomst als deze vertragingen of gebreken het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van haar wil, die niet te voorzien zijn en die niet vermeden kunnen worden (overmacht), zoals bv. (niet-limitatief): ziekte of onbeschikbaarheid van de uitvoerende personen, blokkering van distributie of het niet voorradig zijn van bepaalde producten. Indien Sara Verhelst wordt getroffen door een situatie van overmacht zal ze de Klant onmiddellijk via e-mail van op de hoogte brengen.

6.6. Voor zover enige aansprakelijkheid toch weerhouden zou worden, dan is deze beperkt tot een redelijke terugbetaling van de prijs van het product of de opleiding.

6.7. De website is enkel bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de Klant over de producten en activiteiten van Sara Verhelst. Sara Verhelst heeft met betrekking tot de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

6.8. Sara Verhelst kan op de pagina’s van haar website links naar andere internetsites plaatsen. Sara Verhelst is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, de geadverteerde producten, diensten of andere materialen van externe bronnen of voor veronderstelde of werkelijke schade of verliezen die het gevolg kunnen zijn van het gebruik of de verbinding met dergelijke sites of externe bronnen.

 

7. Annulering van bestellingen

Bestellingen van (online) producten en diensten zoals geïntegreerde cursussen op het terrein van Bowspring, meditatie en bewustzijnsontwikkeling in de ruimste zin van het woord, kunnen niet geannuleerd worden, noch geretourneerd eens het product werd ontvangen, aangezien het product geleverd werd tijdens de herroepingstermijn van de digitale aankoop.

 

8. Intellectuele eigendom

Ontwerpen, concepten, creaties, materiaalkeuze, illustraties, logo’s, tekeningen, foto’s, afbeeldingen, vervaardiging en fabricage methoden, (product-)omschrijvingen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, e.d.m. die ontwikkeld en/of gebruikt worden door Sara Verhelst, in welke vorm dan ook, zijn en blijven eigendom van Sara Verhelst, evenals enige documentatie die dienaangaande ter beschikking gesteld zou worden van de Klant of op de webshop zou worden geplaatst. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Sara Verhelst.

 

9. Verwerking persoonsgegevens

9.1. Door een bestelling te plaatsen, geeft de Klant zijn uitdrukkelijke toestemming aan Sara Verhelst om zijn persoonsgegevens te verwerken met het oog op de vervaardiging en verzending van de door hem bestelde producten of het leveren van de bestelde dienst. Daarnaast kunnen de verstrekte gegevens eveneens worden gebruikt voor klantenbeheer, de nieuwsbrief, reclame- of marketingdoeleinden en statistische informatieverzameling omtrent de klanten van Sara Verhelst. Sara Verhelst verwijst in dit kader ook naar haar privacyverklaring op https://saraverhelst.be/privacy.html

9.2. De verantwoordelijke voor de verwerking, Sara Verhelst, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens.

Conform deze Verordening, beschikt de Klant over een wettelijk recht op inzage en correctie van zijn persoonsgegevens, alsmede het recht om zijn gegevens volledig te laten verwijderen. Ten dien einde dient de Klant, met bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart), een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Sara Verhelst te sturen.

9.3. Alle persoonsgegevens die via de website of webshop worden verkregen en verwerkt, zullen vertrouwelijk worden behandeld en in geen geval aan derden worden doorgegeven.

 

10. Klachten

Eventuele klachten dienen aan Sara Verhelst te worden gericht.

 

11. Toepasselijk recht en bevoegde instanties

11.1. Deze algemene voorwaarden en de globale rechtsverhouding tussen Sara Verhelst en de Klant worden beheerst door het Belgische recht, zelfs indien een bestelling vanuit het buitenland zou worden geplaatst. De toepassing van het Weens Koopverdrag inzake internationale koopovereenkomsten (1980) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11.2. De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.

11.3. Alle eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de rechtsverhouding tussen Sara Verhelst en de Klant zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge.